HT quản lý kho hồ sơ quét

Trong khuôn khổ dự án xây dựng hệ thống CSDL Tài nguyên và Môi trường cho tỉnh Vĩnh long, một hệ thống quản lý kho hồ sơ quét và kết nối với CSDL VILAP được xây dựng nhằm cung cấp cho Sở TN&MT Vĩnh long một công cụ lưu trữ, tra cứu và liên [...]