Bản đồ quản lý đất đai

Sussex, Anh - Một nhà nghiên cứu ở Frederiction muốn sử dụng công nghệ lập bản đồ kỹ thuật số nhằm giúp cho người nông dân ở Sussex cũng như trên toàn thế giới. “Mục đích là để giúp người nông dân quản lý tốt hơn đất đai của họ” You Jiao, nhà nghiên [...]