Nhãn và chữ (label & text) trong thành lập bản đồ

Mọi người luôn cho rằng các nhãn và chữ trên bản đồ là để đặt tên cho các đối tượng địa lý. Mặc dù điều này rất quan trọng nhưng chúng cũng có nhiều chức năng khác. Ví dụ: Nhãn dùng để xác nhận vị trí của các đối tượng địa lý, phản ánh đặc điểm và hình [...]