Hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên nước

Hội thảo hệ thống thông tin tài nguyên nước- Bộ TN&MT (TN&MT) “5 năm tới cần hoàn thiện khung pháp lý trong việc chia sẻ thông tin dữ liệu TNN, bộ công cụ chia sẻ dữ liệu TNN và cơ sở vật chất thúc đẩy quá trình chia sẻ TNN”, Thứ trưởng [...]