Ứng dụng mobile GIS miễn phí

Ngày nay, các thiết bị di động ngày càng đóng vai trò hữu ích trong GIS, đặc biệt là trong việc thực địa thu thập dữ liệu. Các ứng dụng mobile GIS mã nguồn mở và miễn phí ngày càng phát triển và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng bản đồ, đặc [...]