4 loại mô hình số độ cao miễn phí!

1 SRTM Loại: DEM (Digital Elevation Model) Thuộc tổ chức: NASA Thời gian cập nhật toàn cầu: 11 tháng Độ phân giải: 30m toàn cầu Download: USGS 2 ASTER Loại: DEM (Digital Elevation Model) Thuộc tổ chức: NASA và Nhật Thời gian cập nhật toàn cầu: NA Độ phân [...]