Mức độ sẵn sàng không gian địa lý của các quốc gia

Hoa Kỳ và Anh vẫn duy trì vị trí là các quốc gia có sẵn không gian địa lý hàng đầu về chỉ số sẵn sàng không gian địa lý năm 2018 theo báo cáo GeoBuiz’ 18 của Tổ chức không gian địa lý truyền thông. Nền kinh tế toàn cầu đang ở thời điểm [...]