Ứng dụng GIS trên di động BlackBerry

Dayton, Ohio - Tập đoàn Research In Motion and TDC Group vừa thông báo giải thưởng Ứng dụng công nghệ GIS trên máy di động BlackBerry thường niên lần thứ nhất. Cùng với việc tổ chức hội nghị khách hàng ESRI, giải thưởng công nghệ GIS trên BlackBerry sẽ được tổ chức cho công [...]