Bản đồ thuỷ văn Ấn Độ

Ấn Độ vừa mới đưa toàn bộ các bản đồ thuỷ văn vào hệ thống các bản đồ điện tử hàng hải Electronic Navigation Chart (ENC). Với giá 17 USD một bản đồ sẽ cho phép đất nước này thu được một khoản tiền ngoại tệ rất lớn từ việc bán bản đồ. Thông [...]