ArcPad

ArcPad là giải pháp toàn diện GIS cho thiết bị cầm tay với mục đích cập nhật dữ liệu cho hệ thống GIS như thu thập, truy vấn, phân tích và quản lý dữ liệu địa lý. ArcPad cung cấp các chức năng đồng bộ hóa dữ liệu với ArcGIS nhằm [...]