Vào ngày 15/12/2022, đã diễn ra sự kiện khởi động cho dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu sử dụng cặp song sinh Địa không gian kỹ thuật số và Quan sát Trái đất (CADEO)” do Erasmus hỗ trợ nhằm Nâng cao năng lực trong Giáo dục Đại học tại Việt Nam. Liên minh tham gia dự án bao gồm hai tổ chức giáo dục đại học EU (Politecnico di Milano, IT và Đại học Lund, SE), bốn cơ sở giáo dục đại học Việt Nam (Đại học Mỏ và Địa chất Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Việt Đức và Đại học Phenikaa) và một công ty tư nhân Việt Nam (VidaGIS) ).

Phát biểu trong sự kiện, điều phối viên của dự án prof. Maria Antonia Brovelli (Politecnico di Milano) đã nêu rõ các mục tiêu của dự án, các nhiệm vụ triển khai và các kết quả dự kiến của dự án.

Dự án CADEO nhằm mục đích cải thiện các chiến lược phục hồi khí hậu bằng cách tận dụng các công nghệ không gian địa lý mới nhất để thúc đẩy phát triển công bằng xã hội và sự tham gia của người dân, điều quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Việt Nam.

Dự án bao gồm thiết kế, triển khai và kết hợp giảng dạy bốn khóa học đổi mới, đào tạo giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cần thiết cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và phổ biến kết quả ra toàn xã hội.

Các khóa học trong chương trình giáo dục đại học tập trung vào: Quan sát Trái đất (EO), Trái Đất kỹ thuật số(Trái Đất 3D), Ứng dụng Web Không gian Địa lý và Trí tuệ Không gian Địa lý. Triển khai các hệ thống ELearning tiên tiến, được đồng thiết kế bởi các cơ sở giáo dục đại học khác nhau của EU và Việt Nam và một đối tác trong ngành với sự tham gia của các bên liên quan chính. Cán bộ dự án EU Alba Prieto Gonzalez cũng hoan nghênh liên minh hợp tác này.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0243.755.8210/ email: info@vidagis.com.