ArcGIS Desktop Extensions là các phần mềm mở rộng được sử dụng kết hợp với ArcGIS desktop, có khả năng chia sẻ ứng dụng đồng thời trên ArcView, ArcEditor, và ArcInfo. Các phần mềm mở rộng này cho phép nguời dùng thực hiện các phép phân tích raster, phân tich 3 chiều, phân tích mạng luới…Các phần mềm mở rộng của ArcGIS:

Extension Ứng dụng
ArcGIS 3D Analyst Quan sát và phân tích 3 chiều
ArcGIS Data Interoperability Đọc, chuyển đổi và xuất các dạng dữ liệu trực tiếp
ArcGIS Geostatistical Analyst Công cụ thống kê cho việc phân tích, mô hình hóa và nội suy
ArcGIS Network Analyst Công cụ phân tích mạng lưới
ArcGIS Publisher Xuất bản dữ liệu GIS và bản đồ
ArcGIS Schematics Tự động tạo ra mô hình mạng nguyên lý từ các số liệu có tính mạng lưới
ArcGIS Spatial Analyst Phân tích không gian nâng cao sử dụng phuơng pháp raster và vector
ArcGIS Survey Analyst Quản lý và nội suy dữ liệu khảo sát thực địa bằng phuơng pháp GIS
ArcGIS Tracking Analyst Quan sát và phân tích dữ liệu thay đổi theo thời gian
ArcPress for ArcGIS In ấn bản đồ với chất lượng cao
ArcScan for ArcGIS Chuyển đổi dữ liệu bản đồ ảnh thành vector
ArcWeb Services Đưa dữ liệu GIS lên Web
Maplex for ArcGIS Thể hiện nhãn và chú thích trên bản đồ tự động với chất luợng cao

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ   qua email: info@vidagis.com