Nonversioned Editing –Từ phiên bản 9.1 trở về trước, ArcGIS chỉ hỗ trợ đa người dùng trên Geodatabase khi ta đã tạo “versioning”. Đây là một vướng mắc khi ta lồng các CSDL thuộc tính khác với Geodatabase trên cùng một CSDL. Nhưng với phiên bản ArcGIS 9.2, nhược điểm này đã bị lọai bỏ. File-Based Geodatabase -Từ phiên bản ArcGIS 9.2, PGDB (personal geodatabase) access sẽ được thay thế bởi một mô hình khác mạng hơn: file based geodatabase. File based geodatabase hỗ trợ hầu hết các đặc tính của một Geodatabase ngọai trừ tính đa người dùng. Qua kiểm tra, file-based geodatabase không chỉ có khả năng tốt hơn Microsoft Access personal geodatabase mà còn tốt hơn Shapefile khi hiển thị và truy vấn.

File-based geodatabase sẽ là một chuẩn cốt lõi của ArcView, ArcEditor, ArcInfo, ArcGIS Engine, ArcIMS, ArcMap Server, và ArcGIS Server. Microsoft Access personal geodatabases vẫn sẽ tiếp tục được hỗ trợ, tuy nhiên người sử dụng được khuyến khích lựa chọn file-based geodatabases như là một khuôn dạng gốc cho ArcGIS 9.2.

ESRI còn cung cấp các hàm API mở cho phép những nhà phát triển có thể lập trình dựa trên cấu trúc file-based geodatabase.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com